Sitters Electronics

Algemene voorwaarden Sitters Electronics.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien
tussen Sitters Electronics te Noordhoek, Kamer van Koophandel 20102488. Bepalingen of voorwaarden gesteld door
Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Sitters Electronics
alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.


Offerte en aanvaarding

1.Sitters Electronics stelt een offerte op waarin Sitters Electronics aangeeft welke werkzaamheden ( de Diensten )
  Sitters Electronics aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd
  zal zijn ( mits op uren basis ). Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.

2.In het algemeen omvatten de Diensten het maken van maatwerksoftware op verzoek van Opdrachtgever, en al hetgeen
  daarmee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.

3.Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Sitters
  Electronics kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Sitters Electronics
  daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.

4.De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door
  Opdrachtgever wordt ontvangen door Sitters Electronics. De offerte dient door Opdrachtgever schriftelijk geaccepteerd
  te worden door deze te ondertekenen en per post of Email te retourneren.

5.Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt,
  of die indruk wekt, dat Sitters Electronics werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen,
  dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Sitters Electronics verzoekt
  bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte.

6.Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in
  deze voorwaarden anders is bepaald.

7.Sitters Electronics zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen.


Levering van de Diensten

1.Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Sitters Electronics uitgevoerd
  worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

2.Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en
  tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle
  gegevens, waarvan Sitters Electronics aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs
  behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Sitters Electronics
  worden verstrekt.

3.Opdrachtgever zal Sitters Electronics toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer die
  Sitters Electronics redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.

4.Sitters Electronics garandeert dat de Diensten zorgvuldig,degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien
  een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Sitters Electronics het recht bepaalde werkzaamheden te
  laten verrichten door derden. Sitters Electronics is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.

5.Sitters Electronics is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter
  beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele
  onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende
  onvolkomenheden heeft weggenomen.

6.Tenzij anders overeengekomen is Sitters Electronics geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals
  softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien Sitters Electronics deze diensten afneemt
  ten behoeve van Opdrachtgever.

7.Sitters Electronics heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van
  de overeenkomst een verplichting tegenover Sitters Electronics niet na komt dan wel in strijd handelt met deze
  algemene voorwaarden.


Ontwikkeling van werken

1.Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, databestanden,
  software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen,
  afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logos of huisstijlen (hierna: Werken ), heeft Sitters Electronics, tenzij
  anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de
  ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.

2.Het is Sitters Electronics toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen.
  Dit betekent onder meer dat Sitters Electronics open source software  mag leveren aan Opdrachtgever en open source
  software mag verwerken in Werken die Sitters Electronics maakt of aanpast in het kader van een Dienst. Indien de
  licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van)de software alleen als
  open source kan verspreiden, zal Sitters Electronics de Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing
  zijnde licentievoorwaarden.

3.Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het
  gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.

Oplevering en aanvaarding

1.Sitters Electronics zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in
  haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

2.Opdrachtgever dient vervolgens binnen veertien dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te
  keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn
  aanvaard.

3.Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het
  deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of
  afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

4.Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Sitters Electronics zich inspannen de reden
  van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Sitters Electronics doen door het resultaat te reviseren of
  gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom veertien dagen om de
  revisie of motivatie goed of af te keuren.

5.Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er
  naar oordeel van Sitters Electronics een redelijk aantal revisierondes volgen. Indien een partij aangeeft verdere
  revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de
  betreffende Dienst. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Sitters Electronics gemaakte uren vergoeden,
  met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het
  afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.

6.Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Sitters
  Electronics het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere
  aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

Rechten van intellectuele eigendom

1.Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde Diensten
  of Werken berusten uitsluitend bij Sitters Electronics of diens licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet in de
  offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechten overgedragen worden aan Opdrachtgever.

2.Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de
  overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend. en voor het overige zal Opdrachtgever de Werken of andere
  resultaten van Diensten materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Ieder gebruik, verveelvoudiging of
  openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt,
  wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht.

3.Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt. Sitters Electronics
  kan de bronbestanden van geleverde Werken aan Opdrachtgever ter beschikking stellen na betaling van de betreffende
  factuur of facturen.

4.Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten
  van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het
  vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.


Prijzen en betaling

1.Sitters Electronics zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur, zowel elektronisch of per
  post sturen aan Opdrachtgever.

2.De betalingstermijn van facturen is veertien dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn
  is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode
  van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet
  binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

3.Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn
  aan Sitters Electronics te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort
  totdat Sitters Electronics de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Sitters Electronics blijkt dat de
  betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.

4.Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente,
  gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder
  begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. In het bijzonder is Sitters Electronics in dit
  geval gerechtigd administratiekosten van 50 euro in rekening te brengen.

5.De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,
  surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd,
  Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.


Geheimhouding

1.Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken,
  vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij
  weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens
  op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

2.Sitters Electronics zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat
  en/of verspreidt via de software waar de Diensten op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede
  uitvoering van de overeenkomst of Dienstverlener daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of
  gerechtelijk bevel. In dat geval zal Dienstverlener zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk
  te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

3.Sitters Electronics mag de kennis die wij hebben opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor
  andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent
  vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

4.De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook,
  en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke
  karakter van de informatie.

 

Aansprakelijkheid

1.Sitters Electronics is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare
  tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil
  zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.


2.Iedere aansprakelijkheid van Sitters Electronics voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder
  meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of
  gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens
  overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

3.In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat Sitters Electronics is gehouden
  te vergoeden, gelijk zijn aan het voor de betreffende Dienst verschuldigde bedrag.


4.De aansprakelijkheid van Sitters Electronics wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst
  ontstaat slechts indien Opdrachtgever Sitters Electronics direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt,
  waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Sitters Electronics ook na die
  termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een
  zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sitters Electronics in staat is
  adequaat te reageren.

5.In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet,
  de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het
  vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en
  uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Sitters Electronics door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden
  daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van
  Sitters Electronics kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de
  overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder
  enige verplichting tot schadevergoeding.


Duur en opzegging

1.De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten.

2.De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden
  van beide partijen.

3.Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Sitters Electronics gerechtigd om per direct na
  de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen.
  Sitters Electronics is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

4.De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van
  betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt
  of wordt ontbonden.


Wijzigingen in overeenkomst

1.Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

2.Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Sitters Electronics gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig
  aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen
  effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een
  specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.

3.Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Sitters Electronics overwegen of zij de bezwaarlijke
  aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Sitters Electronics zal van deze beslissing mededeling
  doen aan Opdrachtgever. Indien Sitters Electronics bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te
  trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.

4.Sitters Electronics mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn
  vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.


Slotbepalingen

1.Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders
  wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden
  voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Sitters Electronics gevestigd is.

2.Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele
  overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel
  als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte
  wordt gegeven.

3.Onder schriftelijke¬Ěvalt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender
  en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van
  communicatie per e-mail te bevestigen.

4.De door Sitters Electronics ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens
  tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

5.Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde
  met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Sitters Electronics steeds
  gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-,dochter- of
  zustermaatschappij.